Förvaltningsorgan | Yhteinen kirkkoneuvosto | Protokoll 24.11.2016 | Sökning332/2016

 

349 §

Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

 

Päätösehdotus

Hallintojohtaja Jussi Muhonen

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  merkitä lausunnot sekä esittelyssä ja liitteessä esitetyt vastineet tie-doksi,

2)                     esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lausunnot ja vastineet ja

3)  hyväksyä omasta puolestaan Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2019  toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Käsittely

Jussi Muhonen selosti asiaa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.10.2016 hyväksyä omasta puolestaan lausunnoille lähetettäväksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017−2019 toiminta- ja taloussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi samalla seurakuntaneuvostoilta lausunnot 10.11.2016 mennessä.

Määräaikaan mennessä 20 seurakuntaa on antanut lausunnon ja ne ovat liitteenä. Lausunnoissa 10:ssä puolletaan hyväksymistä ilman kysymyksiä tai kommentteja (Johannes, Kallio, Kannelmäki, Malmi, Matteus, Paavali, Pakila, Pitäjänmäki, Vartiokylä ja Vuosaari).

Esittelyssä on seurakuntayhtymän vastineet seurakuntien lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin kirjoitettu kursivoidusti. Kiinteistötoimen ja investointien osalta vastineet (Lauttasaari, Tuomiokirkkoseurakunta, Petrus ja Meilahti) ovat erillisinä liitteinä.

 

Haagan seurakunta toteaa, että Hakavuoren kirkosta luopumisen yhteydessä kirkosta maksettu sisäinen vuokra hyvitetään Haagan seurakunnalle ja tämä tulee huomioida toiminta ja taloussuunnitelmassa. Lisäksi seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa harkitsemaan vuodelle 2018 suunnitellun 7 % sopeutuksen hajauttamista useammalle vuodelle.

Vastine: Sisäinen vuokra huomioidaan talousarviossa.

Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.

 

Meilahden seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausunnossaan, että vuodelle 2018 suunniteltu 7 % kehysmäärärahojen pienennys hajautettaisiin toteutettavaksi vuosien 2018−2020 välisenä aikana.

Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että yhteisen kirkkovaltuuston 7.6.2016 hyväksymien TKM-linjausten 2016−2018 toteuttamiseen varattavien taloudellisten resurssien määrästä tehdään ennen TA 2017 hyväksymistä selkeä resursointisuunnitelma ja budjettilaskelma ja että TA-kirjan s. 96 mainittujen Yleisavustusten kohdalla noudatetaan samaa supistamistasoa kuin mikä kohdistuu seurakuntien ja yksiköiden kehyksiin.

Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että Helsingin seurakuntayhtymän investointiosan volyymia arvioitaisiin vielä kriittisesti suhteessa taloussuunnittelukauden 2017−2019 kokonaisvolyymiin.

Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.

Helsingin seurakuntayhtymässä tulee arvioida kriittisesti kiinteistöinvestointien tasoa, koska nykyinen taso on rahoituksellisesti kestämätön. Rahoitusaseman tasapainottaminen edellyttää suunniteltua nopeampaa kiinteistökannan realisointia.

Mikaelin seurakunta toteaa, että talouden tasapainottaminen ja henkilöstön vähentäminen niin keskushallinnossa kuin seurakunnissa edellyttävät hyvää suunnittelua ja henkilöstön tukemista, mutta ei liian tiukkaa aikataulua. Jos palkkakustannusten vähentäminen tapahtuu yksinomaan toteuttamalla luonnollista poistumaa, on syytä huomioida realistisesti mm. henkilöstön eläkkeelle siirtymisen lakisääteinen ajoitus. Tämän johdosta edessä olevat 7 % kehyksen sopeuttamistoimet tulee toteuttaa yhden vuoden sijasta vuosille 2018–2020.

Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.

 

Munkkiniemen seurakunta vetoaakin yhteiseen kirkkovaltuustoon, jotta säästöaikataulua loivennettaisiin, perustettaisiin henkilöstöpankki ja / tai määrärahojen jakoperustetta tarkistettaisiin erityisesti pienten seurakuntien osalta.

Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018. Henkilöstöpankki on yksi mahdollinen osa keinovalikoimaa.

 

Oulunkylän seurakunta puoltaa talousarviota sillä muutoksella, että investointisuunnitelmassa seurakunta on päättänyt luopua Maunulan kirkkokiinteistöstä, joka siirtyisi Petrus församlingenin käyttöön. Seurakunta kuitenkin neuvottelee Maunulan kirkkokiinteistön siirtymisestä Petrus församlingenin käyttöön siten, että Oulunkylän seurakunnalla säilyisi 20 % käyttöoikeus. Päätös asiasta tehdään kevään 2017 aikana.

Vastine: Muutos huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

 

Roihuvuoren seurakunta toteaa, että seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan kuluvan vuoden 2016 -3 % ja vuoden 2017 -5 % kehysmäärärahaleikkausten vuoksi tehtyjen sopeutustoimien jälkeen vuodelle 2018 suunniteltu -7 % leikkaus on tarpeettoman raskas ja tulee aiheuttamaan monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän toimintayksiköissä suuria vaikeuksia. Tästä syystä esitämme, että leikkaussuunnitelmaa loivennetaan, jotta henkilöstövähennykset voidaan hoitaa mahdollisimman pitkälle luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen.

Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta toteaa, että kun määrärahaleikkauksia on jo toteutettu kolme ja viisi prosenttia vuosina 2016 ja 2017, seurakuntien liikkumisvara vuotta 2018 ajatellen on pieni. Siksi suunniteltu seitsemän prosentin leikkaus jo suoritettujen lisäksi tuntuu liian suurelta yhdelle vuodelle. Jäljellä oleva sopeuttaminen tuleekin seurakuntaneuvoston mielestä jakaa useammalle vuodelle.

Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015 kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan 2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.

 

Liitteet

24

Seurakuntaneuvostojen lausunnot

25

Kiinteistötoimiston vastineet

 

 Förvaltningsorgan | Yhteinen kirkkoneuvosto | Protokoll 24.11.2016 | Sökning