Förvaltningsorgan | Församlingsrådet i Matteus församling | Sökning


 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  43 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  44  Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  45 Anmälningsärenden
  46 Kyrkoherdens beslut
  47 Anhållan om understöd från Gertrud Alfthans fond för pensionärsutfärd till Borgå
  48 Utlåtande om Helsingfors kyrkliga samfällighets budget och verksamhetsplan för åren 2018-2020
  49 Personalstrategi och premieringsstrategi för Helsingfors kyrkliga samfällighet för åren 2017-2022 samt åtgärder för att anpassa personalstyrkan
  50 Utökande av musikledare Daniela Strömsholms befattning från 50 % till 100% fr.o.m. 1.1.2018
  51 Lediganslående av församlingens B-kantors tjänst
  52 Fastställande av utvecklingsplanen för år 2018
  53 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Stefan Forsén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Markus Lampenius
Stefanie Lindroos
Sarah Lönnqvist
Jan-Anders Salenius Ulf Vikström
Maria Salenius
Hedvig Stenman
Karin Strandberg
Annica Söderström Matias Gädda
 
 Övriga närvarande
 
  
Eva Sundroos § 50, § 51
 
Inge-May Sevonius
sekreterare