Förvaltningsorgan | Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) | Sökning


 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  45 Mötets laglighet och beslutförhet
  46 Val av protokolljusterare
  47 Godkännande av föredragningslistan
  48 Ordförandes meddelanden
  49 Info: IT-förvaltning samt Samhälle och kultur
  50Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 30.3.2017 § 25 (detaljplaneområdet Libbstickan i Vanda Asola , arrendering av tomterna 92-72-214-1 och 92-72-214-2)
  51 Rapport om hur de av gemensamma kyrkorådet för 2016 beviljade riktade anslagen för mission och internationell diakoni använts
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Kaisa Raittila, ordförande
Kai Ahola
Alli Ailio
Susanna Airola
Viivi Ali-Löytty Lari Ahokas
Jukka Annala
Anki Arpiainen
Riitta Asikanius
Sirpa Asko-Seljavaara
Liisa Berghäll
Johan Bärlund
Liisa Elovainio
Irja Eskola
Katrianna Raunio
Leea Halmetoja
Jorma Hentilä
Miikka Hietaranta
Juha-Pekka Hippi
Pertti Hyvärinen
Sirkku Ingervo
Ville Jalovaara
Raisa Jarkkola Jukka Rakemaa
Ari Järvinen
Tarja Kantola
Saimi Kautonen
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen Juhani Nyyssönen
Lauri Kopponen
Salla Korhonen
Katri Korolainen
Maritta Laiho
Anna Laine
Ami Lainela
Johanna Laisaari
Antti Lanamäki
Sanna Lehtinen
Raija Lehtonen
Jarmo Leppiniemi
Tiina Lintunen
Hedvig Långbacka
Pekka Majuri Pirjo Liisa Kangasniemi
Petri Merenlahti Maija Haavisto-Hyvärinen
Eero Minkkinen
Hanna Mithiku Samuli Suolanen
Anna Munsterhjelm
Liisa Mustajärvi
Seija Muurinen
Johanna Nuorteva
Jaakko Ojala
Jessi Orpana
Matti Paavonen
Risto Peltokorpi
Matteus Pentti
Christoffer Perret
Nina Pitkänen
Tuula Pontela
Lea Purhonen
Heikki Pynnönen
Timo Raittinen
Ilari Rantakari
Jukka Relander
Laura Rissanen
Veronica Saarela
Timo Sahi
Leena Saastamoinen Aku Kähärä
Kirsi Salo
Pekka Salomaa
Caroline Sandström
Juha Saunamäki
Maija-Liisa Seppä Ilmari Karimies
Petri Seppä
Helena Seppälä
Arja Sihvonen
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Satu Sopanen-Helisalo
Sini Suomalainen Kirsti Tani
Juha-Matti Terämä
Eeva Tikka
Anhild Träskman
Ingmar Tollander
Jukka Tuominen
Tuula Tynjä
Sirpa Tyrkkö
Paavo Untamala
Eeva Vallisaari
Minna Valtonen
Sinikka Vepsä
Arto Virkkunen
Wiking Vuori
Tuulikki Vuorinen Kalle Sorsa
 
 Övriga närvarande
 
  
Teemu Laajasalo, samfällighetens direktör
 
Petteri Leinonen,chef för fastighetsutveckling
Jussi Muhonen, förvaltningsdirektör
 
Jarno Raninen, chef för fostran och församlingstjänster
 
Kirsi Wickström, jurist, sekreterare