Förvaltningsorgan | Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) | Sökning


 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  68 Mötets laglighet och beslutförhet
  69 Val av protokolljusterare
  70 Godkännande av föredragningslistan
  71 Ordförandes meddelanden
  72Domkapitlets beslut angående förordnandet av ordförande för gemensamma kyrkorådet samt tillstånd för bitjänst för direktören för samfälligheten
  73Domkapitlets förordnande av ordförande för gemensamma kyrkorådet för tiden 1.11.2017 - 31.12.2018
  74Den första ändringen av budgeten för 2017
  75Godkännande av budgetförslaget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2018-2020
  76Utlåtande om Meilahden seurakuntas och Töölön seurakuntas gemensamma initiativ till Helsingfors stift angående en fusion av församlingarna per 1.1.2019
  77Inrättande av prästtjänst vid enheten för gemensamt församlingsarbete inom Helsingfors kyrkliga samfällighet för arbte bland döva
  78 Komplettering av direktionen för Kirkko ja kaupunki -media
  79 Omläggning av lånet som lyftes för grundrenoveringen av Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16 och beviljande av proprieborgen
  80Kyrkostyrelsen har fastställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut av den 11.5.2017 (föravtal om byte av outbrutna områden på detaljplaneområdet Smörbollsparken)
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Kaisa Raittila, ordförande
Kai Ahola
Alli Ailio
Susanna Airola Borta: § 68-74
Viivi Ali-Löytty
Jukka Annala
Anki Arpiainen
Riitta Asikanius
Sirpa Asko-Seljavaara
Liisa Berghäll
Johan Bärlund
Liisa Elovainio
Irja Eskola
Katrianna Raunio
Leea Halmetoja
Jorma Hentilä
Miikka Hietaranta
Juha-Pekka Hippi
Pertti Hyvärinen
Sirkku Ingervo
Ville Jalovaara
Raisa Jarkkola Jukka Rakemaa
Ari Järvinen
Tarja Kantola
Saimi Kautonen
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Salla Korhonen Sonja Alanko
Katri Korolainen
Maritta Laiho
Anna Laine
Ami Lainela
Johanna Laisaari
Antti Lanamäki
Sanna Lehtinen Borta: § 68-74
Raija Lehtonen
Jarmo Leppiniemi
Tiina Lintunen
Hedvig Långbacka
Pekka Majuri Sami Siirilä
Petri Merenlahti Kristiina Kartano Borta: § 68-74
Eero Minkkinen
Hanna Mithiku
Anna Munsterhjelm
Liisa Mustajärvi
Seija Muurinen Ville Salonen
Johanna Nuorteva
Jaakko Ojala
Jessi Orpana
Matti Paavonen
Risto Peltokorpi
Matteus Pentti
Christoffer Perret
Anja Malm
Tuula Pontela
Lea Purhonen
Heikki Pynnönen
Timo Raittinen
Ilari Rantakari
Jukka Relander Borta: § 68-74
Laura Rissanen Matti Nokela
Veronica Saarela Borta: § 68-74
Timo Sahi
Leena Saastamoinen
Kirsi Salo Tuija Käyhkö
Pekka Salomaa
Caroline Sandström
Juha Saunamäki
Maija-Liisa Seppä
Petri Seppä
Helena Seppälä
Arja Sihvonen
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara Lari Ahokas Borta: § 68-74
Satu Sopanen-Helisalo Marja Lindholm Borta: § 68-74
Sini Suomalainen
Juha-Matti Terämä
Eeva Tikka
Anhild Träskman
Ingmar Tollander
Jukka Tuominen
Tuula Tynjä
Sirpa Tyrkkö Kirsti Tani
Paavo Untamala
Eeva Vallisaari Kari Nyberg
Minna Valtonen
Sinikka Vepsä
Arto Virkkunen
Wiking Vuori
Tuulikki Vuorinen
 
 Övriga närvarande
 
  
Kai Heinonen, fastighetsdirektör
 
Kirsi Rantala, chef för diakonin
 
Jussi Muhonen, förvaltningsdirektör
 
Juha Rintamäki, direktör för samfälligheten
 
Seppo Simola, kommunikationsdirektör
 
Marja Heltelä, gkrs: ordförande
Hedvig Stenman, gkr medlem
 
Kirsi Wickström, jurist, sekreterare